Cserkészet

Összefoglalva

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 50 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A MCSSZ tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. Az MCSSZ több mint 200 csapatában több, mint 13 ezer cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében.


Küldetésünk

A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével. Magyarországon a helyi közösségekkel együttműködve 7 éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.


A cserkészet...

Köszönés és jelszó

A cserkész jelszót – „Légy résen!”' – számtalan nyelven több millió cserkész használja. A cserkészek egymással bal kézzel fognak kezet, jobb kezük három ujját tisztelgésre emelve. Ez a három ujj jelképezi kötelességeiket Istennel, hazájukkal és embertársaikkal szemben. A magyar cserkészek sajátossága a „Jó munkát!”' köszönés.


Cserkészliliom

A cserkészliliom a cserkészet legismertebb jelképe. A helyes irányt mutatja, mivel ezt a jelképet gyakran használták az iránytűkön az északi irány jelölésére. A liliom három ága a cserkészfogadalom három részét jelképezi: kötelességteljesítés Isten, haza és embertárs iránt, segítőkészség, valamint a cserkésztörvény megtartása. A magyar cserkészliliomot a Szent Korona fogja össze.


Cserkészfogadalom

Én (név), fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom.


Cserkésztörvény

A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.

A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.

A cserkész ahol tud, segít.

A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.

A cserkész vidám és meggondolt.

A cserkész takarékos.

A cserkész testben és lélekben tiszta. 


A cserkészeket sokan egyenruhájukról ismerik. Az egyenruha célja, hogy elrejtse a társadalmi, nemzeti, vallási különbségeket, és éreztesse a cserkészekkel, hogy együtt egy világméretű testvériség tagjai. Emellett az egyenruhán található jelek információt is hordoznak, így leolvasható, hogy az illető hol cserkész, milyen feladatokra készült fel és milyen tisztséget tölt be, milyen tapasztalatai vannak és milyen rendezvényeken vett részt. A jelvények megszerzésére önmagunk fejlesztésével, képzésével, valamint a programokon való részvétellel van mód. A kisebbek számára felmutatnak egy lehetséges jövőképet, és megszerzésük motiváló erővel bír a cserkészek számára önmaguk fejlesztésében.

Az egyenruha alapja a cserkészing és a nyakkendő. Az ing jobb zsebén a WOSM jelvénye, a zseb fölött a háromszögletű Hungária jelvény található. A jobb ingujjon van a kerületi felvarró, csapatszám, csapatnév, raj- és őrsi jelvények, a bal ingujjon pedig a képesítési (próba- és vezetői) jelvények. Az ingre sok más jelvény is felvarrható.

Magyarországon a nyakkendő színe korosztályonként eltérő: a kiscserkészeké csapatonként választott (egyszínű vagy mintás, de a többi korosztályétól eltérő), a cserkészeké zöld, a vándoroké szürke, a felnőtteké barna színű.

Az egyenruhához cserkészkalap, nadrág és öv is tartozik.


A cserkészmódszer elemei

Őrsi rendszer

Fogadalom és törvények

Cselekedve tanulás

Folyamatos és ösztönző programok a természetben

Magyarságtudat


Kisközösségi (őrsi) rendszer

Abban van az ereje a cserkészetnek, hogy a kortárscsoportok által is neveli az egyént. Az őrs legalább 4, legfeljebb 15 cserkésznek (cserkészcsapatban cselekvően jelen lévő egyének), közös célért létrehozott, hosszútávú (8-10 éves) együttműködésre kialakított, nevelési közössége, amelyet vezetője irányít. Az őrs alapvetően azonos korosztályúakból és azonos neműekből áll, vezetőjük neme általában egyezik a vezetettek nemével.


Fogadalom és törvények

Van egy eszményképünk, amit a cserkésztörvény ír le, az ez iránti elköteleződésünket fejezzük ki fogadalmunkkal. Törekszünk ennek szellemében élni.


Cselekedve tanulás

Amit látunk, arra emlékezhetünk, amit hallunk, arról véleményünk van. De amit csináltunk, az az igazi tudás. Nem hagyományos iskolai oktatást végzünk, hanem játékos formában, tapasztalati úton adjuk át a cserkészismereteket. Így a gyerekek szinte észre sem veszik, hogy mennyi mindent tanulnak egy-egy őrsgyűlés, vagy cserkészprogram alkalmával.


Folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben

A folyamatos programjaink azt szolgálják, hogy tudjunk építkezni, szintről szintre közelebb kerülni a nevelési célhoz és az eszményképhez. Az ösztönző mivolt azért fontos, mert itt érhetjük tetten az önkéntességünket. Ez egy önkéntes mozgalom. Ha a programjaink, tevékenységeink ösztönzőek, akkor az egyének belülről fakadóan fognak ebben részt venni, és ezáltal önmagukat fejleszteni. A programoknak azért kell vonzónak lenniük, mert valami olyat kell nyújtanunk, amin a gyerekek részt akarnak venni, már az első pillanattól azt kell érezniük: „Ott a helyem!” A hasznosság a cél tükre: olyan polgárokat akarunk nevelni… ha a programunk nem hasznos, a benne résztvevő sem fogja annak tartani, sem magára, sem környezetére nézve. Így viszont maga sem lesz hasznos tagja a közösségének! Programjaink által tudunk nevelni, megvalósítani azt, hogy cselekedve tanuljanak a ránk bízottak. A természetbeniség pedig éppen azért fontos, mert ott van lehetőség arra, hogy megtanuljon a gyerek, a fiatal helyt állni, erőforrásait jól felhasználni és az alkotás örömét megtapasztalni. Kifejezheti önmagát, és a lehető legközelebb létezhet Istenhez, a teremtett világ által.

A programok folyamatossága az egyenletes fejlődést szolgálja. A vonzó programok elérik azt, hogy a résztvevő akarjon jelen lenni. Az ösztönző programok arra serkentenek, hogy egyre több és jobb legyen általa. A hasznos programok (a fejlődésben) olyan élményekkel, tapasztalatokkal, motivációval és tudással vértezik fel, amelyek az elsajátításuk után számára fontosak és szükségesek lesznek. Tehát ezek a programok olyanok, amelyekre a résztvevők szívesen jönnek, fejlődésüket szolgálják, azaz jobbak és többek lesznek általa, és mindazt, amit megtapasztalnak, kamatoztatni tudják a jövőben. Mindezeknél messzemenően figyelembe kell venni a résztvevők életkori sajátosságait és egyéni igényeit. A természet közelsége adja azt a lehetőséget, hogy a megszokotthoz és az elvárthoz képest önmaga lehessen!


Magyar kultúra ápolása, különös tekintettel népi hagyományainkra

A mozgalomnak sikerült megőriznie a magyar cserkészetet vallásosnak, és ezért van benne mindenünkben a regösség sokféle szilánkja, kezdve a tábortüzek népdalaitól a tábori regös napokig. Ez a sajátosan magyar módszer segít megőrizni hagyományainkat, segít megismerni önmagunkat, a közösségünket, a nemzetünket.


Forrás és további információk: Magyar Cserkészszövetség